Валути

loading...

Валута

Валутата е единица за обмен, която улеснява размяната на стоки и услуги. Тя е парична форма, като парите са дефинирани по-скоро като средство за размяната, а не като средство за съхранение на стойност. Валутна зона е страна или регион, в който специфична валута има доминираща роля като средство за размяна. За да се улесни търговията между различните валутни зони, ежедневно се обявяват валутни курсове - т.е. цени по които дадено количество от една валута (или съответно стоки и услуги от дадената валутна зона) се обменя срещу друга валута. Съвременните валути могат да бъдат класифицирани или като валути с плаващ обменен курс или като валути с фиксиран обменен курс.

В общия случай, всяка държава e установила монопол на определена валута (национална валута), като курса на обмяна се контролира от държавната централна банка. Все пак, изключения от това правило съществуват - няколко държави могат да използват едно и също име за националната си валута (щатски или канадски долари), група държави могат да използват обща валута - еврото, или определени държави могат да обявят валутата на трета страна за легално разплащателно средство на тяхната собствена територия (отказ от национална валута - някои държави в Латинска Америка са обявили щатския долар за официална валута).

Обикновено, една валутна единица може да съдържа 100 по-малки валутни единици - например 100 доларови цента = 1 долар. Срещат се и валути, които се делят на 10 и дори 1000 по-малки единици, но има и валути, които нямат по-малки съставни части.